Chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Chung

1.1. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư đối với thông tin của bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế để cho bạn biết về các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn có thể cung cấp qua trang web Vicar.vn và các trang web, trang web nhỏ và trang con liên quan khác của đối tác (“Trang web”).

1.2. Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó về bạn theo và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này.

1.3. Chính sách được đăng ký theo luật Bảo vệ dữ liệu của Việt Nam. Luật đặt ra một số nguyên tắc quan trọng mà các tổ chức phải áp dụng khi xử lý dữ liệu cá nhân.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

2.1. Chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin hoặc dữ liệu sau (bao gồm thông tin cá nhân và thông tin có thể được nhận dạng duy nhất với bạn) về bạn:

 • 2.1.1. CMTND, CCCD, Giấy phép lá xe và các tài liệu và thông tin khác có thể được yêu cầu tùy từng thời điểm bao gồm tên, địa chỉ), ngày sinh và nếu bạn là Chủ sở hữu Xe hơi, một số thông tin nhất định về Xe của bạn để đăng ký với Trang web hoặc để truy cập các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp;
 • 2.1.2. địa chỉ e-mail của bạn và mật khẩu;
 • 2.1.3. Số điện thoại di động;
 • 2.1.4. Hồ sơ về bất kỳ thư từ nào giữa bạn và chúng tôi;
 • 2.1.5. Hồ sơ về bất kỳ đặt chỗ nào bạn đã thực hiện hoặc quảng cáo bạn đã đặt trên hoặc thông qua Trang web;
 • 2.1.6. Câu trả lời của bạn cho bất kỳ khảo sát hoặc bảng câu hỏi nào mà chúng tôi có thể sử dụng cho mục đích nghiên cứu;
 • 2.1.7. Chi tiết về các giao dịch kế toán hoặc tài chính bao gồm các giao dịch được thực hiện thông qua Trang web hoặc cách khác. Điều này có thể bao gồm thông tin như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng, chi tiết về Chuyến đi (như được mô tả trong Điều kiện của chúng tôi) mà bạn đã đặt hoặc cung cấp qua Trang web;
 • 2.1.8. Chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào Trang web và các tài nguyên mà bạn truy cập;
 • 2.1.9. Thông tin chúng tôi có thể yêu cầu từ bạn khi bạn báo cáo sự cố với Trang web.
 • 2.1.10. Thông tin về bạn mà chúng tôi có thể nhận được từ các nguồn khác.

2.2. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin đó khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Bạn không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi nhưng bạn không thể tận dụng tất cả các dịch vụ chúng tôi cung cấp nếu không làm như vậy.

2.3. Thông tin cũng được thu thập mà không cần bạn chủ động cung cấp thông qua việc sử dụng các công nghệ và phương pháp khác nhau như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và cookie. Những phương pháp này không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân.

2.4. Địa chỉ IP là một số được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) gán cho máy tính của bạn, để bạn có thể truy cập Internet. Nó thường được coi là thông tin không thể nhận dạng cá nhân, bởi vì trong hầu hết các trường hợp, địa chỉ IP chỉ có thể được truy trở lại ISP của bạn hoặc công ty hoặc tổ chức lớn cung cấp quyền truy cập internet của bạn (chẳng hạn như chủ lao động của bạn nếu bạn đang làm việc).

2.5. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để chuyển sự cố với máy chủ của chúng tôi, báo cáo thông tin tổng hợp và xác định tuyến đường nhanh nhất để máy tính của bạn sử dụng để kết nối với trang web của chúng tôi cũng như để quản lý và cải thiện trang web.

Sử dụng

3.1. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để:

 • 3.1.1. đảm bảo rằng nội dung của Trang web được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn và tùy chỉnh Trang web theo sở thích của bạn;
 • 3.1.2. hỗ trợ thực hiện các cải tiến chung cho Trang web;
 • 3.1.3. thực hiện và quản lý mọi nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi;
 • 3.1.4. cho phép bạn tham gia vào các tính năng của Trang web và các dịch vụ khác;
 • 3.1.5. liên hệ với bạn và thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web hoặc các dịch vụ chúng tôi cung cấp (trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm điều này);
 • 3.1.6. thu các khoản thanh toán từ bạn;
 • 3.1.7. phân tích cách người dùng đang sử dụng Trang web và cho các mục đích nghiên cứu và tiếp thị nội bộ.
 • 3.1.8 Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các Điều kiện và luật hiện hành.
 • 3.2. Chúng tôi sẽ không bán lại thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ hoạt động tiếp thị nào của bên thứ ba.

Chia sẻ thông tin của bạn

4.1. Nếu chúng tôi tính bất kỳ khoản phí nào hoặc thu bất kỳ khoản tiền nào từ bạn liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web, bao gồm mọi khoản tiền tài trợ, thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ sẽ được bộ xử lý thanh toán của chúng tôi thu.

4.2. Để thanh toán được xử lý, bạn có thể cần cung cấp một số chi tiết cần thiết cho bộ xử lý thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết về điều này tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin đó.

4.3. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp qua Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ:

 • 4.3.1. Là một phần trong quy trình đặt chỗ của chúng tôi và để cung cấp dịch vụ, thông tin của chúng tôi có thể được chuyển cho Người đồng hành (nếu bạn là Chủ xe) hoặc Chủ xe (nếu bạn là Người đồng hành).
 • 4.3.2. Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào (ví dụ: nếu được yêu cầu làm như vậy theo lệnh của tòa án hoặc vì mục đích ngăn chặn gian lận hoặc tội phạm khác hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ);
 • 4.3.3. để thực thi bất kỳ điều khoản sử dụng nào áp dụng cho bất kỳ Trang web nào hoặc để thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc thỏa thuận nào khác cho Dịch vụ của chúng tôi có thể áp dụng;
 • 4.3.4. chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các trang web đối tác quốc tế của chúng tôi, nơi bạn đã đặt chỗ qua Trang web với người dùng trang web đối tác của chúng tôi hoặc nơi bạn đã sử dụng Trang web để tương tác với bên thứ ba;
 • 4.3.5. chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần của việc bán một số hoặc tất cả hoạt động kinh doanh và tài sản của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc như một phần của bất kỳ hoạt động tái cơ cấu hoặc tổ chức lại doanh nghiệp nào, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn quyền riêng tư tiếp tục được bảo vệ;
 • 4.3.6. để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Comuto SA, người dùng Trang web hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
 • 4.3.7 nhằm mục đích xác minh bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về thông tin có trong ID và các tài liệu khác có thể được thu thập từ Thành viên tại thời điểm đăng ký hoặc bất kỳ lúc nào khác trong quá trình họ sử dụng Trang web khi có thể được yêu cầu . Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ xử lý dữ liệu dưới sự kiểm soát của Vicar và sẽ bị ràng buộc bởi mức độ bảo mật và chăm sóc giống như của Vicar theo Chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư này.
 • Bất kể mọi thứ có trong tài liệu này hoặc các điều khoản & điều kiện, Vicar từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc xác minh ID và các tài liệu khác của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở độ chính xác, độ tin cậy và tính nguyên bản của nó;
 • 4.3.8 nhằm mục đích duy trì chất lượng nội bộ, đào tạo và cập nhật cho khách hàng về Dịch vụ của Vicar.

4.4. Vicar có thể kiểm duyệt các tin nhắn bạn trao đổi trên Trang web. Vicar sẽ không bán, chuyển nhượng, phân phối, tiết lộ thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi việc tiết lộ đó là bắt buộc theo luật hiện hành.

4.5. Ngoài những điều đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

 • 6.1. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý theo nghĩa vụ pháp lý của mình để cập nhật hoặc sửa thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi sở hữu mà bạn gửi qua Trang web này.
 • 6.3. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và phần mềm mã hóa hàng đầu để bảo vệ dữ liệu của bạn và áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn mọi truy cập trái phép vào dữ liệu đó.
 • 6.4. Khi bạn sử dụng mật khẩu, tên người dùng hoặc các tính năng truy cập đặc biệt khác trên trang web này, bạn cũng có trách nhiệm thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ chúng.

Các trang web khác

 • 7.1. Trang web này chứa các liên kết và tham chiếu đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web đó.
 • 7.2. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của các trang web không do chúng tôi điều hành, ngay cả khi bạn truy cập chúng qua Trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách của từng trang web mà bạn truy cập và liên hệ với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành trang web đó nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào.
 • 7.3. Ngoài ra, nếu bạn truy cập Trang web này thông qua trang web của bên thứ ba, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của trang web bên thứ ba đó và khuyên bạn nên kiểm tra chính sách của trang web bên thứ ba đó và liên hệ với họ. sở hữu hoặc người điều hành nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào.

Chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài Việt Nam

 • 8.1. Vicar không cung cấp dịch vụ ngoài lãnh thổ Việt Nam
 • 8.2. Các dịch vụ bản đồm xác thực SMS OTP chỉ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông báo về những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

 • Chúng tôi sẽ đăng thông tin chi tiết về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trên Trang web để giúp đảm bảo bạn luôn biết thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi chia sẻ thông tin đó với các bên khác.

Liên hệ với chúng tôi

 • Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi để nêu quan điểm của bạn về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể làm như vậy qua trang liên hệ của chúng tôi hoặc gửi thư đến Trụ sở chính: HH3 Tower, Toà nhà Sudico, Đ. Mễ Trì, P, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
  Email: vicar.vnn@gmail.com
 • Nếu bạn không muốn nhận tin từ Blog Vicar (bản tin tiếp thị) của chúng tôi nữa, bạn có thể nhấp vào liên kết hủy đăng ký nằm trong mỗi email và/hoặc quản lý các tùy chọn của bạn trực tiếp trong thông báo trang của bảng điều khiển của bạn.