Điều kiện và điều khoản

1. TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CHUNG

1.1 Phạm vi và định nghĩa

Các Điều kiện sử dụng chung này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do Vicar cung cấp (được định nghĩa dưới đây). Vicar sở hữu và vận hành trang web Vicar.vn tại Việt Nam.

Điều khoản được xác định

 • “Vicar” là tên gọi dịch vụ xe ghép của chúng tôi. Văn phòng đăng ký của Vicar đặt tại HH3 Tower, Toà nhà Sudico, Đ. Mễ Trì, P, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 • “Đi chung xe” có nghĩa là chia sẻ Xe cho Chuyến đi của Chủ xe mang theo Người đồng hành cho Chuyến đi đó để đổi lấy một khoản đóng góp chi phí;
 • “Điều kiện” có nghĩa là các Điều kiện sử dụng chung này, bao gồm Điều lệ ứng xử tốt và Chính sách quyền riêng tư của Vicar như được thông báo trên Trang web.
 • “Hành khách” có nghĩa là Thành viên đã chấp nhận đề nghị được Chủ xe vận chuyển và bao gồm tất cả những người khác đi cùng Thành viên đó trên Xe trong Chuyến đi.
 • “Chủ xe” hoặc “Người lái xe” có nghĩa là Thành viên thông qua Trang web đề nghị chia sẻ hành trình bằng xe với Người đồng hành để đổi lấy Khoản đóng góp chi phí.
 • “Thành viên” đề cập đến một người dùng đã đăng ký của Trang web.
 • “Dịch vụ” đề cập đến bất kỳ dịch vụ nào do Vicar cung cấp thông qua Trang web cho bất kỳ Thành viên nào.
 • “Chuyến đi” có nghĩa là một hành trình nhất định liên quan đến việc Chủ xe và Người đồng hành đã thỏa thuận về một giao dịch thông qua Trang web.
 • “Tài khoản người dùng” có nghĩa là một tài khoản với Trang web được mở bởi một Thành viên và được sử dụng để truy cập Dịch vụ do Vicar cung cấp thông qua Trang web.
 • “Xe” có nghĩa là phương tiện do Chủ sở hữu xe cung cấp để đi chung xe.
 • 1.2 Chấp nhận Điều kiện
 • Các Điều kiện áp dụng cho bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web của Thành viên. Bằng cách sử dụng Trang web, các Thành viên biểu thị sự chấp thuận đầy đủ của họ đối với các Điều kiện này và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.
 • Không có quyền truy cập vào Dịch vụ sẽ được phép trừ khi các Điều kiện được chấp nhận đầy đủ. Không Thành viên nào được quyền chỉ chấp nhận một phần Điều kiện. Nếu một Thành viên không đồng ý với các Điều kiện, thì Thành viên đó không được sử dụng Dịch vụ.
 • Tất cả các Thành viên đồng ý tuân thủ các Điều kiện và chấp nhận rằng dữ liệu cá nhân của họ có thể được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư.
 • Trong trường hợp bất kỳ Thành viên nào không tuân thủ bất kỳ Điều kiện nào, Vicar bảo lưu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ theo quyết định riêng của mình, rút ​​Tài khoản người dùng được đề cập và đình chỉ hoặc rút tất cả Dịch vụ cho Thành viên đó mà không cần thông báo.
 • Các Điều kiện này nhằm tạo ra các quyền và nghĩa vụ ràng buộc giữa các Thành viên và Vicar theo Đạo luật Hợp đồng Việt Nam, 1872.
 • 1.3 Sự thay đổi của Điều kiện, Địa điểm và Dịch vụ
 • Vicar có quyền sửa đổi Điều kiện bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Vicar có thể thay đổi hoặc sửa đổi Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web, chức năng của Trang web và/hoặc “giao diện” của Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thành viên.
 • Mọi sửa đổi đối với Trang web, Dịch vụ hoặc Điều kiện sẽ có hiệu lực ngay khi những thay đổi đó được công bố trên Trang web, tùy thuộc vào việc thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều kiện cho Thành viên trong e-mail.
 • Các thành viên sẽ được coi là đã chấp nhận bất kỳ Điều kiện khác nhau nào trong trường hợp họ sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web sau khi xuất bản các Điều kiện khác nhau. Các thay đổi sẽ không áp dụng cho bất kỳ đặt chỗ nào đã được thực hiện trước khi công bố các Điều kiện khác nhau.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1 Tài khoản Người dùng và Độ chính xác của Thông tin

 • Để sử dụng Dịch vụ, mỗi Thành viên phải tạo Tài khoản Người dùng và đồng ý cung cấp mọi thông tin cá nhân theo yêu cầu của Vicar. Cụ thể, các Thành viên sẽ được yêu cầu cung cấp tên, họ, tuổi, chức danh, số điện thoại hợp lệ và địa chỉ email. Việc sử dụng Trang web được giới hạn ở những người trên 18 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Các thành viên đồng ý và chấp nhận rằng tất cả thông tin họ cung cấp cho Vicar khi thiết lập Tài khoản người dùng của họ và vào bất kỳ thời điểm nào khác sẽ đúng, chính xác, đầy đủ và chính xác về mọi mặt. Các thành viên cũng đồng ý rằng mọi thông tin được cung cấp cho Vicar hoặc được đăng trên Trang web liên quan đến bất kỳ Chuyến đi, Phương tiện hoặc Chia sẻ Xe nào sẽ là sự thật, chính xác và đầy đủ.
 • Thành viên đồng ý và hiểu rằng Vicar không thực hiện bất kỳ xác minh nào để xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin nào do Thành viên cung cấp trên Trang web hoặc cho Chủ xe hoặc Người đồng hành, tùy từng trường hợp. Vicar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ Thành viên nào trong trường hợp bất kỳ thông tin nào do Thành viên khác cung cấp là sai, không đầy đủ, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo.
 • Trừ khi được Vicar đồng ý rõ ràng, Thành viên bị giới hạn ở một Tài khoản Người dùng cho mỗi Thành viên. Không có Tài khoản Người dùng nào có thể được tạo thay mặt hoặc để mạo danh người khác.

2.2 Không có hoạt động thương mại và tình trạng của Vicar

 • Trang web và Dịch vụ bị giới hạn nghiêm ngặt trong việc cung cấp Dịch vụ cho Chủ sở hữu ô tô và Người đồng hành để chia sẻ ô tô với tư cách cá nhân. Không được sử dụng Dịch vụ để cung cấp hoặc chấp nhận chia sẻ ô tô cho thuê hoặc phần thưởng hoặc vì lợi nhuận hoặc trong bất kỳ bối cảnh thương mại hoặc nghề nghiệp nào. Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng để cung cấp hoặc chấp nhận chia sẻ xe để đổi lấy việc chia sẻ chi phí Chuyến đi giữa Chủ xe và Người đồng hành.
 • Chủ xe đồng ý không nhận bất kỳ khoản tiền thuê hay phần thưởng nào hoặc kiếm lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào, từ bất kỳ Chuyến đi nào. Dịch vụ và Khoản đóng góp chi phí chỉ có thể được sử dụng để thanh toán các chi phí của Chủ xe và không được sử dụng để tạo ra bất kỳ khoản phí thuê hoặc phần thưởng hoặc lợi nhuận nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Chủ xe. Chủ xe không có quyền kiếm lợi nhuận dựa trên số tiền Đóng góp chi phí, các loại Chuyến đi mà Chủ xe cung cấp, tần suất của các Chuyến đi đó hoặc số lượng Đồng hành khách đã vận chuyển. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động, sắp xếp và Dịch vụ đã đặt qua Trang web và bất kỳ dịch vụ hoặc hoạt động bổ sung nào có thể được thỏa thuận giữa Chủ xe và Người đồng hành thông qua Trang web.
 • Chủ xe không được cung cấp bất kỳ dịch vụ bổ sung nào cho Người đồng hành để đổi lấy phí thuê hoặc bất kỳ phần thưởng nào hoặc vì lợi nhuận hoặc cách khác (và Người đồng hành có thể không chấp nhận hoặc yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào như vậy) bao gồm (không giới hạn) giao hàng trọn gói , thời gian chờ đợi, thêm lượt đón và trả khách và thu thêm hành khách (ngoài Người đồng hành).
 • Tất cả Chuyến đi, điểm lấy xe và điểm đến phải được thỏa thuận trước thông qua Trang web giữa Chủ xe và Người đồng hành. Chủ xe không được thu thập bất kỳ Người đồng hành nào từ bất kỳ địa điểm nào chưa được thỏa thuận trước với Người đồng hành thông qua Trang web.
 • Các thành viên được nhắc nhở rằng việc sử dụng Dịch vụ và cung cấp Chuyến đi để thuê hoặc thưởng hoặc với tư cách thương mại hoặc chuyên môn có thể làm mất hiệu lực bảo hiểm của Chủ sở hữu xe hơi và dẫn đến các hành động pháp lý bất lợi của cơ quan vận tải đường bộ. Vicar sẽ không chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Thành viên phải gánh chịu do bất kỳ hoặc vi phạm nào của Thành viên đối với các Điều kiện này, kể cả khi bất kỳ Chủ xe nào (vi phạm các điều khoản này) cung cấp Dịch vụ thông qua Trang web với tư cách chuyên nghiệp hoặc thương mại (do đó có khả năng làm mất hiệu lực bảo hiểm của họ) và vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa Chủ xe và Người đi cùng. Bất kỳ việc cung cấp Chuyến đi nào vi phạm Điều kiện sẽ do Thành viên đó chịu rủi ro duy nhất và Vicar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thành viên về những vi phạm đó.
 • Trạng thái của Vicar
 • Cả Vicar và Trang web đều không cung cấp bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào. Trang web là một nền tảng liên lạc để các Thành viên giao dịch với nhau. Vicar không can thiệp vào Chuyến đi, điểm đến hoặc thời gian. Thỏa thuận đi chung xe là giữa Chủ xe và Người đi cùng. Vicar không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận hoặc giao dịch nào giữa các Thành viên, Vicar cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến việc đặt chỗ giữa các Thành viên. Vicar không và sẽ không làm đại lý cho bất kỳ Thành viên nào.
 • Bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều kiện này sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức Tài khoản người dùng của Thành viên đó và họ có thể bị hạn chế truy cập vào bất kỳ Dịch vụ nào khác.

2.3 Các hình thức Đặt chỗ và Thanh toán

 • Vicar cung cấp cho các Thành viên của mình dịch vụ đặt chỗ trực tuyến (sau đây gọi là “Dịch vụ đặt chỗ”) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt chỗ của Hành khách.
 • Vicar có quyền không cung cấp Dịch vụ Đặt chỗ cho Chuyến đi do: (i) thay đổi luật hiện hành, thay đổi thực tiễn của cơ quan quản lý hoặc thay đổi án lệ, (ii) thay đổi thông lệ thị trường hoặc thay đổi công nghệ, ( iii) những thay đổi về cân nhắc kinh doanh trong Dịch vụ đặt chỗ và (iv) các lý do quan trọng và hợp lệ khác
 • Vicar có quyền giới hạn số lượng và/hoặc hạng Thành viên đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ đặt chỗ cho bất kỳ Chuyến đi nào.

Cách đặt Dịch vụ Chia sẻ Xe cho Chuyến đi:

 • Chủ xe cung cấp thông tin chi tiết về Chuyến đi của mình trên Trang web, chỉ định ngày giờ khởi hành và điểm đến, số tiền Đóng góp Chi phí cho mỗi chỗ ngồi và tất cả các chuyến đi có liên quan khác các điều kiện.
 • Hành khách đặt một hoặc nhiều chỗ ngồi trên xe cho Chuyến đi đó từ Trang web chỉ bằng cách nhấp vào nút « Đặt chỗ » (sau đây gọi là “Đặt chỗ”).
 • Vicar sau đó sẽ gửi email xác nhận cho từng Tài xế và Hành khách xác nhận Đặt chỗ (sau đây gọi là “Xác nhận đặt chỗ”). Sau khi Xác nhận Đặt chỗ đã được gửi, việc Đặt chỗ đã hoàn tất và một thỏa thuận ràng buộc riêng về Đi chung xe liên quan đến Chuyến đi sẽ được hình thành giữa Chủ xe và Hành khách.
 • Các thành viên chấp nhận rằng do bản chất của dịch vụ, Chủ xe và Người đồng hành sẽ không có quyền truy đòi Vicar đối với bất kỳ khía cạnh nào của giao dịch, bao gồm cả liên quan đến việc hủy bỏ, thay đổi vào phút cuối, việc Chủ xe hoặc Người đồng hành không xuất hiện hoặc không thanh toán Khoản đóng góp chi phí. Đặc biệt, Chủ xe có trách nhiệm thu tiền thanh toán từ Người đồng hành tại thời điểm Chuyến đi.
 • Vicar sẽ không liên hệ với bất kỳ bên nào và sẽ không thực hiện bất kỳ bước nào khác ngoài những bước được mô tả ở trên để quản lý đặt chỗ. Hoạt động của Chuyến đi chỉ được quản lý bởi Chủ xe và (những) Người đi cùng tương ứng.
 • Xin lưu ý rằng Vicar có quyền thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc Dịch vụ, có thể bao gồm việc thêm các dịch vụ mới (có thể yêu cầu thanh toán) hoặc rút bất kỳ Dịch vụ hiện có nào. Vicar không đảm bảo rằng Trang web sẽ luôn hoạt động và Dịch vụ có thể bị tạm ngưng trong khoảng thời gian đó khi Trang web không hoạt động. Vicar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ Thành viên nào trong trường hợp Trang web không hoạt động.

2.4 Nghĩa vụ của chủ xe và người đồng hành

Nghĩa vụ của chủ xe

Chủ xe đồng ý:

 • Rằng Chuyến đi sẽ không dành cho bất kỳ hoạt động gian lận, bất hợp pháp hoặc tội phạm nào.
 • Rằng họ sẽ mua cho Xe, một chính sách bảo hiểm toàn diện, cung cấp bảo hiểm cho những người ngồi trong Xe và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba.
 • Rằng họ sẽ có mặt đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận với Phương tiện được chỉ định;
 • Rằng họ sẽ ngay lập tức thông báo cho tất cả những Người đồng hành về bất kỳ thay đổi nào đối với Chuyến đi. Nếu một hoặc nhiều Người đồng hành đã đặt chỗ và Chủ xe quyết định thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của Chuyến đi, Chủ xe cam kết liên hệ với tất cả những Người đồng hành đã đặt chỗ liên quan đến Chuyến đi đó và để đạt được sự đồng ý của tất cả những người đồng hành với sự thay đổi. Nếu Người đồng hành từ chối thay đổi, họ có quyền được hoàn trả đầy đủ và không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho Chủ xe.
 • Chủ xe phải luôn tuân thủ Điều lệ Ứng xử Tốt.
 • Chủ xe phải đợi Người đồng hành tại điểm đón ít nhất 30 phút sau thời gian đã thỏa thuận (tuy nhiên, Người đồng hành dự kiến ​​sẽ đến đúng giờ).

Nghĩa vụ đồng hành

Người đồng hành đồng ý:

 • Rằng Chuyến đi sẽ không dành cho bất kỳ hoạt động gian lận, bất hợp pháp hoặc tội phạm nào.
 • Có mặt đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận với Chủ xe;
 • Rằng họ sẽ thông báo ngay cho Chủ xe hoặc Vicar nếu họ buộc phải hủy Chuyến đi.
 • Rằng họ sẽ luôn tuân thủ Điều lệ Ứng xử Tốt.
 • Người đồng hành đồng ý đợi tại điểm đón ít nhất 30 phút sau thời gian đã thỏa thuận để Chủ xe đến.
 • Rằng họ sẽ trả Khoản đóng góp chi phí cho Chủ xe.
 • Nếu Người đồng hành hoặc Chủ xe không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong số này hoặc bất kỳ Điều kiện nào khác, Vicar có quyền lưu giữ thông tin liên quan đến vi phạm, xuất bản hoặc tiết lộ thông tin này trên hồ sơ trực tuyến của Thành viên và đình chỉ hoặc rút lại tài khoản của Thành viên. truy cập vào Trang web.
 • Rằng họ sẽ đảm bảo rằng tất cả những người khác đi cùng Người đồng hành trong Chuyến đi tuân thủ các Điều kiện này áp dụng cho Người đồng hành.

2.5 Bảo hiểm

 • Chủ xe đồng ý và cam kết mua và duy trì bảo hiểm toàn diện để chi trả cho trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba, người ngồi trên Xe và Chuyến đi được cung cấp hoặc đặt qua Trang web. Chủ xe đồng ý rằng họ sẽ, theo yêu cầu, cung cấp cho Người đồng hành bằng chứng, trước Chuyến đi, về hiệu lực hoàn toàn của hợp đồng bảo hiểm. Chủ xe cũng cam kết có bằng lái xe hợp lệ và Chủ xe sẽ sở hữu hoặc sẽ có quyền sử dụng Xe và Xe sẽ có giấy chứng nhận PUC (Kiểm soát ô nhiễm) hợp lệ và Người đồng hành có quyền yêu cầu bằng chứng về bảo hiểm của Chủ xe, giấy chứng nhận đăng ký (‘sổ nhật ký’), giấy phép lái xe và giấy chứng nhận PUC bất cứ lúc nào cho đến khi hoàn thành Chuyến đi.
 • Vicar hiểu rằng các cơ quan chính phủ có quan điểm rằng Người đồng hành chỉ đóng góp chi phí đi lại được coi là đi du lịch mà không thuê hoặc thưởng cho tài xế, và do đó là hành khách bên thứ ba được bảo hiểm bởi chính sách bảo hiểm toàn diện của bên thứ ba trong Việt Nam. Tuy nhiên, Vicar không bảo hành hoặc đảm bảo về vấn đề này và Chủ xe có trách nhiệm xác minh rằng bảo hiểm của họ cung cấp bảo hiểm đầy đủ.
 • Mỗi Chủ xe và Người đồng hành phải xác nhận với nhau rằng Chủ xe được bảo hiểm hợp lệ. Chủ xe phải xác nhận rằng hợp đồng bảo hiểm của họ cho phép họ chở những Người đồng hành và hợp đồng bảo hiểm của họ chi trả cho tất cả những Người đồng hành và mọi tai nạn hoặc sự cố có thể xảy ra trong Chuyến đi.
 • Chủ xe và Người đi cùng biết rằng các hợp đồng bảo hiểm phi thương mại tiêu chuẩn có thể từ chối bồi thường tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trong trường hợp Chủ xe đã thực hiện hoặc đang tìm cách kiếm lợi nhuận.
 • Chủ xe không được thu bất kỳ khoản thanh toán nào từ Người đồng hành ngoài Khoản đóng góp chi phí và trong bất kỳ trường hợp nào, Chủ xe không được cung cấp Xe cho thuê hoặc để nhận phần thưởng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Do đó, Chủ xe cam kết tính toán các chi phí của họ (nhiên liệu, phí cầu đường, bảo dưỡng, sửa chữa, khấu hao và bảo hiểm cho phương tiện của họ) và đảm bảo rằng tổng các Khoản đóng góp chi phí được yêu cầu từ những Người đồng hành của họ không dẫn đến việc Phương tiện được cho thuê hoặc nhận phần thưởng .
 • Nếu Chủ xe nhận được bất kỳ khoản phí thuê hoặc phần thưởng nào, hoặc nếu các công ty bảo hiểm từ chối hoặc từ chối chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong Chuyến đi vì bất kỳ lý do nào khác, Chủ xe sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả tài chính, tổn thất và thiệt hại phát sinh và Vicar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong bất kỳ trường hợp nào đối với Chủ xe hoặc Người đi cùng.
 • Vicar có quyền, nhưng không có nghĩa vụ theo quyết định riêng của mình, đình chỉ ngay lập tức tài khoản của người dùng bao gồm cả số tiền được hiển thị và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ hoạt động nghề nghiệp nào.

2.6 Quản lý Tranh chấp giữa các Thành viên

 • Vicar có thể tùy ý cung cấp cho các Thành viên của mình một dịch vụ trực tuyến để giải quyết tranh chấp. Dịch vụ này không ràng buộc. Vicar không có nghĩa vụ tìm cách giải quyết tranh chấp và dịch vụ này được cung cấp theo quyết định riêng của Vicar và có thể bị rút lại bất kỳ lúc nào.

2.7 Xác minh và số điện thoại

 • Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, mọi Thành viên hoặc bất kỳ người nào muốn đăng ký làm Thành viên, sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều đồng ý và đồng ý với việc Vicar xác minh danh tính, thu thập thông tin căn cước công dân, giấy phép lái xe, số điện thoại di động.
 • Để tăng độ tin cậy, tránh lỗi chính tả và nhầm số, Thành viên có thể xác minh số điện thoại di động của mình. Thành viên có thể thực hiện việc này bằng cách cung cấp cho Vicar số điện thoại di động của họ, sau đó Thành viên sẽ nhận được SMS có mã gồm 6 chữ số có thể được xác thực trên Trang web. Dịch vụ này miễn phí, ngoại trừ chi phí có thể do nhà điều hành điện thoại di động của Thành viên tính để nhận SMS.

2.8 Chuyến đi Quốc tế và Đặt chỗ Quốc tế

Vicar không hỗ trợ các chuyến đi quốc tế, dịch vụ của chúng tôi chỉ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2.9 Tin nhắn giữa các Thành viên

 • Vicar có thể xem xét, quét và kiểm duyệt các tin nhắn mà các Thành viên trao đổi với nhau thông qua Trang web, đặc biệt là để ngăn chặn gian lận, mục đích hỗ trợ khách hàng, thực thi các hợp đồng đã ký kết với các thành viên của Vicar (chẳng hạn như Điều kiện) và đảm bảo tuân thủ luật hiện hành . Ví dụ: để ngăn chặn việc phá vỡ Dịch vụ đặt chỗ của mình, Vicar có thể quét và phân tích các tin nhắn được gửi qua nền tảng để kiểm tra xem chúng có chứa bất kỳ chi tiết liên hệ hoặc tham chiếu nào đến trang web khác hay không.
 • Bằng cách sử dụng Trang web và chấp nhận các Thành viên đồng ý rằng Vicar, theo quyết định riêng của mình, có thể xem xét, phân tích và kiểm duyệt các tin nhắn được trao đổi qua Trang web.
 • Bằng cách sử dụng tính năng nhắn tin của Trang web, Thành viên cam kết không viết và/hoặc gửi bất kỳ tin nhắn nào bị cấm theo luật hiện hành. Đặc biệt, Thành viên cam kết không viết/gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung:
  • thuộc về người khác và Thành viên không có bất kỳ quyền nào;
  • có hại nghiêm trọng, quấy rối, báng bổ phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm ;
  • làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
  • vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác;
  • vi phạm bất kỳ luật nào trong thời gian có hiệu lực;
  • lừa dối hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của những tin nhắn đó hoặc truyền đạt bất kỳ thông tin nào có tính chất xúc phạm hoặc đe dọa nghiêm trọng;
  • mạo danh người khác;
  • chứa vi-rút phần mềm giới hạn chức năng của bất kỳ tài nguyên máy tính nào; và
  • đe dọa sự thống nhất, toàn vẹn, quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của Việt Nam, quan hệ hữu nghị với các quốc gia nước ngoài, hoặc trật tự công cộng hoặc kích động thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội có thể nhận thức nào hoặc ngăn cản việc điều tra bất kỳ hành vi phạm tội nào hoặc xúc phạm bất kỳ quốc gia nào khác.
  • Ngoài ra, Thành viên cam kết chỉ gửi tin nhắn liên quan đến việc đặt dịch vụ Đi chung xe và phù hợp với mục đích của Trang web này. Thành viên cam kết không sử dụng tin nhắn cho các liên lạc riêng tư hoặc bí mật.
  • Vicar có quyền lọc hoặc xóa các tin nhắn và đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản người dùng của Thành viên và quyền truy cập của Thành viên vào Trang web nếu nó xuất hiện trong quá trình kiểm duyệt các tin nhắn do Thành viên gửi mà họ không tuân thủ các Điều kiện và/hoặc luật áp dụng.

2.10 Liên hệ với các thành viên

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, mọi Thành viên đồng ý và đồng ý cho Vicar liên lạc qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, email và các phương tiện khác mà Vicar có thể cho là phù hợp. Những thông tin liên lạc như vậy tới các Thành viên có thể được ghi lại thông qua hỗ trợ kỹ thuật do bên thứ ba cung cấp nhằm mục đích đào tạo, nâng cao chất lượng và để cập nhật thường xuyên cho các Thành viên về các dịch vụ của Vicar.

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

3.1 Thành viên có thể tự chịu rủi ro khi truy cập Dịch vụ trên Trang web và sử dụng phán đoán thận trọng và tốt nhất của mình trước khi tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào với các Thành viên khác thông qua Trang web. Vicar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của Thành viên cũng như bất kỳ hành vi vi phạm điều kiện, tuyên bố hoặc bảo đảm nào của Thành viên. Vicar từ chối rõ ràng và bất kỳ và tất cả trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng Trang web.

3.2 Vicar từ chối rõ ràng mọi bảo đảm hoặc tuyên bố (rõ ràng hoặc ngụ ý) đối với Chuyến đi, tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của thông tin do Thành viên cung cấp hoặc nội dung (bao gồm chi tiết về Chuyến đi và Chi phí đóng góp) trên Trang web. Mặc dù Vicar sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh những điểm không chính xác trong nội dung của Trang web, nhưng tất cả nội dung và thông tin đều được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Vicar không hỗ trợ hoặc xác nhận một cách ngầm định hoặc rõ ràng cho bất kỳ Thành viên nào sử dụng Dịch vụ từ Trang web.

3.3 Vicar không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa Chủ xe và Người đồng hành và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Chủ xe hoặc Người đồng hành trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của Vicar.

3.4 Vicar sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

 • Thông tin sai lệch, sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ được cung cấp bởi một Thành viên;
 • Việc Chủ xe hoặc Người đi cùng hủy Chuyến đi;
 • Bất kỳ việc không thanh toán Khoản đóng góp chi phí nào (đối với dịch vụ miễn phí mà không cần đặt trước);
 • Bất kỳ hành vi gian lận, xuyên tạc gian lận hoặc vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm bất kỳ Điều kiện nào trong số các Điều kiện này của Chủ xe hoặc Người đi cùng trước, trong hoặc sau Chuyến đi.
 • Vicar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ Thành viên nào về bất kỳ tổn thất kinh doanh, tài chính hoặc kinh tế nào hoặc bất kỳ tổn thất do hậu quả hoặc gián tiếp nào như mất danh tiếng, mất giá, mất lợi nhuận, mất khoản tiết kiệm dự kiến ​​hoặc mất cơ hội phát sinh do các dịch vụ được cung cấp bởi Vicar (dù phải gánh chịu hoặc phát sinh do sơ suất của Vicar hay không) ngoại trừ trường hợp lừa đảo, cố ý che giấu hoặc trộm cắp.
 • Trách nhiệm pháp lý của Vicar đối với bất kỳ Thành viên nào đối với mọi tổn thất đối với bất kỳ Chuyến đi nào được giới hạn ở mức 200.000VNĐ.
 • Vicar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ Thành viên nào liên quan đến bất kỳ Chuyến đi nào trừ khi Vicar được thông báo về khiếu nại liên quan đến Chuyến đi đó trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành Chuyến đi
 • Vì Chủ xe bắt buộc phải có bảo hiểm hợp lệ để chi trả cho Chuyến đi và vì dịch vụ của Vicar chỉ giới hạn ở việc giúp Chủ xe và Người đồng hành liên lạc với nhau và không thể giám sát bất kỳ Chuyến đi nào, các Thành viên chấp nhận rằng các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của Vicar đã được đặt ra trên là hợp lý.

BỒI THƯỜNG VÀ TRẢ LỜI

4.1 Các thành viên sẽ bồi thường và giữ cho Vicar, các công ty con, chi nhánh và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên tương ứng của họ khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, hoặc các hành động bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện hoặc hình phạt do hoặc phát sinh từ về việc bạn vi phạm các Điều kiện này hoặc bất kỳ tài liệu nào được đưa vào để tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc quyền nào của bên thứ ba.

4.2 Thành viên giải phóng Vicar và/hoặc các chi nhánh và/hoặc bất kỳ nhân viên và đại diện nào của Vicar khỏi mọi chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc hậu quả khác do bất kỳ hành động/không hành động nào của Thành viên và đặc biệt từ bỏ mọi khiếu nại hoặc yêu cầu mà họ có thể có trong thay mặt này theo bất kỳ quy chế, hợp đồng hoặc cách khác.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Mối quan hệ

Không có thỏa thuận nào giữa các Thành viên và Vicar sẽ cấu thành hoặc được coi là cấu thành một đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh hoặc tương tự giữa các Thành viên và Vicar.

5.2 Đình chỉ hoặc rút quyền truy cập trang web

Trong trường hợp bạn không tuân thủ tất cả hoặc một số Điều kiện, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Vicar có thể bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, làm gián đoạn hoặc đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc một phần dịch vụ hoặc quyền truy cập của bạn đến Trang web (đặc biệt bao gồm cả Tài khoản người dùng của bạn).

5.3 Sở hữu trí tuệ

 • Định dạng và nội dung có trên Trang web, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, tổng hợp dữ liệu và phần mềm, là tài sản của Vicar, các chi nhánh hoặc nhà cung cấp nội dung của Vicar và được bảo vệ bởi Việt Nam và luật bản quyền quốc tế, quyền tác giả và quyền cơ sở dữ liệu.
 • Tất cả các quyền được bảo lưu liên quan đến mọi nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký (dù thuộc sở hữu hay cấp phép cho Vicar) xuất hiện trên Trang web.
 • Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web không được sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Vicar. Không ai được quyền trích xuất và/hoặc sử dụng lại một cách có hệ thống các phần nội dung của Trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Vicar. Đặc biệt, việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự để trích xuất (dù một lần hay nhiều lần) để tái sử dụng bất kỳ phần quan trọng nào của Trang web này đều bị nghiêm cấm.

5.4 Nội dung của Trang web do Thành viên cung cấp

 • Bằng cách hiển thị nội dung trên Trang web này, các Thành viên cấp giấy phép rõ ràng cho Vicar để hiển thị nội dung và sử dụng nội dung đó cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác của chúng tôi.
 • Các thành viên của Trang web này được yêu cầu rõ ràng không xuất bản bất kỳ nội dung phỉ báng, gây hiểu lầm hoặc xúc phạm nào hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác (ví dụ: bản quyền). Bất kỳ nội dung nào trái với chính sách của Vicar và Vicar không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung đó và Thành viên chịu trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về mọi thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý khác phát sinh và đồng ý bồi thường cho Vicar liên quan đến mọi trách nhiệm pháp lý mà họ có thể phải chịu như một kết quả của bất kỳ nội dung như vậy. Tuy nhiên, ngay sau khi Vicar nhận thức được nội dung vi phạm, Vicar sẽ làm mọi thứ có thể để xóa nội dung đó khỏi Trang web càng sớm càng tốt.

5.5 Trang web đối tác

 • Vicar có quyền sao chép bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên Trang web hoặc trên các trang web đối tác.
 • Cụ thể, quảng cáo được xuất bản trên một trong những trang web do Vicar duy trì hoặc đồng duy trì có thể được sao chép trên các trang web khác do Vicar hoặc bên thứ ba duy trì hoặc đồng duy trì.

PHÁP LUẬT VÀ THẨM QUYỀN

 • Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản này sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án.